APEL CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO „DEFENSOR IURIS” O PODJĘCIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZAPEWNIENIA OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA W AFGANISTANIE/APPEAL OF THE MEMBERS OF THE ADVOCATES’ ASSOCIATION „DEFENSOR IURIS” TO TAKE ACTION TO ENSURE THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN AFGHANISTAN

defensoriuris

 

APEL

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO „DEFENSOR IURIS”

DO WŁADZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

O PODJĘCIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZAPEWNIENIA OCHRONY PRAW
I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA W AFGANISTANIE

APPEAL

OF THE MEMBERS OF THE ADVOCATES’ ASSOCIATION „DEFENSOR IURIS” TO THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND AND THE INTERNATIONAL COMMUNITY TO TAKE ACTION TO ENSURE THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN AFGHANISTAN

Z ogromnym zaniepokojeniem obserwujemy doniesienia medialne dotyczące sytuacji w Afganistanie. Obrazy pojawiające się w docierających do nas informacjach rozdzierają serce. Bezbronni i przerażeni cywile błagają o pomoc, dlatego społeczność międzynarodowa nie może pozostać obojętna na zło, które dzieję się na naszych oczach.

With great concern, we are following the media reports on the situation in Afghanistan. The images appearing in the information reaching us are heartrending. Defenseless and terrified civilians are begging for help, so the international community cannot remain indifferent to the evil that is happening before our eyes.

Stowarzyszenie Adwokackie “Defensor Iuris” przyłącza się do wspólnego oświadczenia społeczności międzynarodowej z dnia
16 sierpnia 2021 r. w sprawie sytuacji w Afganistanie
1, które sygnował m.in. Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

The “Defensor Iuris” Bar Association joins the international community’s joint statement of 16 August 2021 on the situation in Afghanistan, which was signed, among others, by the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy.

W oświadczeniu tym m.in. wzywa się wszystkie strony konfliktu w Afganistanie do poszanowania oraz ułatwienia bezpiecznego wyjazdu obcokrajowcom i tym Afgańczykom, którzy chcą opuścić kraj. Jednocześnie podkreślono, że osoby sprawujące władzę w Afganistanie ponoszą odpowiedzialność za ochronę życia ludzkiego i mienia, a także za natychmiastowe przywrócenie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Naród afgański zasługuje na to, aby żyć w bezpieczeństwie, ochronie i godności.

Among other things, the statement calls on all parties to the conflict in Afghanistan to respect and facilitate the safe departure of foreigners and those Afghans who wish to leave the country. At the same time, it was emphasized that those in power in Afghanistan have a responsibility to protect human life and property, and to restore security and public order immediately. The Afghan people deserve to live in safety, security and dignity.

Jako członkowie Stowarzyszenia Adwokackiego “Defensor Iuris” solidaryzujemy się ze społecznością afgańską, zwłaszcza ze środowiskami prawniczymi, które są szczególnie narażone na prześladowania i szykany ze strony wrogich im ekstremistów.

As members of the “Defensor Iuris
Bar Association, we stand in solidarity with the Afghan community, especially the legal community, which is particularly vulnerable to persecution and harassment by hostile extremists.

Jako polscy adwokaci oraz prawnicy europejscy zapewniamy pomoc dla tych wszystkich, którym bliskie są uniwersalne wartości demokracji i państwa prawnego, powszechność i niepodzielność praw człowieka i podstawowych wolności, poszanowanie godności ludzkiej, zasad równości i solidarności oraz przestrzeganie Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego, w tym ochrony międzynarodowej.

As Polish and European lawyers, we provide assistance to all those who are close to the universal values of democracy and the rule of law, the universality and indivisibility
of human rights and fundamental freedoms, respect for human dignity, the principles
of equality and solidarity, and adherence to the UN Charter and international law, including international protection.

Jednocześnie przywołujemy artykuł 23 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który adresowany jest do Polski oraz do wszystkich pozostałych Państw Unii Europejskiej. Przypominamy, że każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo korzystać na terytorium Afganistanu z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego z Państw Członkowskich UE, w sytuacji, w której państwo jego obywatelstwa nie ma tam swojego przedstawicielstwa.

At the same time, we refer to the Article 23 of the Treaty on the Functioning of the European Union, which is addressed to Poland and to all other Member States of the European Union. We would like to remind you that every citizen of the European Union has the right to enjoy, on the territory of Afghanistan, the diplomatic and consular protection of any EU Member State in a situation where the country of their nationality is not represented there.

Członkowie Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” apelują zarówno do wszystkich środowisk prawniczych, jak i do władz publicznych, tak na szczeblu krajowym, jak i europejskim, o podjęcie natychmiastowych i adekwatnych do obecnej sytuacji działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno ludności cywilnej, jak i obcokrajowcom przebywającym na terenie Afganistanu.

The members of the „Defensor Iuris” Bar Association appeal both to all legal circles and to the public authorities, both at national and European level, to take immediate and adequate measures to ensure the security of both the civilian population and foreigners in Afghanistan.

Bezpieczeństwo międzynarodowe dotyczy nas wszystkich, niezależnie od szerokości geograficznej, obywatelstwa lub wyznania.

International security concerns us all, regardless of latitude, nationality, or religion.

 

Słupsk, 17-08-2021

CZŁONKOWIE

STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO

DEFENSOR IURIS

ADW. BOGUMIŁ SIECZKOWSKI

ADW. ANNA KĄTNIK-MANIA

APL. ADW. PAULINA TRZASKUŚ

ADW. BARTOSZ KWIATKOWSKI

ADW. DAGMARA MILER

ADW. DIANA WNĘK

ADW. EWA MARCJONIAK

ADW. KAMILLA KASPRZAK

APL. ADW. MATEUSZ CZAPRAN

ADW. PATRYCJA KASICA

ADW. ZBIGNIEW BAKALARCZYK

ADW. DANUTA WAWROWSKA

ADW. KINGA DAGMARA SIADLAK

1 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/103053/afghanistan-joint-statement-international-community-latest-developments_en

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies