G(Ł)ODNA URZĘDÓWKA [ RAPORT – wpis aktualizowany]

Filip Tohl
G(Ł)ODNA URZĘDÓWKA to inicjatywa Stowarzyszeniu, która ma na celu zauważenie problemów związanych ze stawkami za sprawy prowadzone z urzędu i SKUTECZNĄ walkę o ich zmianę.
Warto wiedzieć, że stawki za sprawy prowadzone przez adwokatów i radców prawnych z urzędu są całkowicie nierynkowe, bo w rzeczywistości ⛔ OD 23 LAT NIE BYŁY ZMIENIANE! ⛔
 
 
🟢 Adwokat lub radca za prowadzenie tej samej sprawy otrzymuje inne wynagrodzenie w zależności od tego czy płaci mu klient, czy Skarb Państwa – stawki za sprawy z urzędu (a więc wtedy, gdy płaci Skarb Państwa) są o połowę niższe niż stawki minimalne adwokatów oraz radców prawnych określone we właściwych przepisach (a więc wtedy gdy płaci klient).
🟢 O jakich kwotach mówimy? Adwokat lub radca za całą sprawę z urzędu dostaje niekiedy 60 lub 90 zł (sprawy z zakresu prawa pracy, sprawy ZUS, alimenty – sprawy bardzo ważne i niełatwe). Tak! Za całą sprawę! Niezależnie od liczby pism, rozpraw czy kosztów dojazdu).
 
🟢 W ramach raportu publikujemy wszelkie materiały odnoszące się do tematyki pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów oraz radców prawnych z urzędu, w tym:
 • zestawienie orzecznictwa obejmującego orzeczenia Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych przyznające adwokatom wynagrodzenie, z uwzględnieniem prokonstytucyjnej wykładni obecnego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (uwzględnieniem orzeczenia TK – SK 66/19 i innych)
 • wzory wniosków, zażaleń oraz skargi konstytucyjnej;
 • wystąpienia Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” do organów władzy publicznej w związku ze stawkami pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów z urzędu;
 • artykuły oraz felietony członków Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”
  o tematyce pomocy prawnej udzielanej z urzędu;
 • publikacje prasowe odnoszące się do pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów z urzędu oraz działań adwokackich;
 • wystąpienia organów państwowych (w tym interpelacje poselskie) do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokatów i radców prawnych
 
Śledźcie naszą stronę oraz nasze kanały w social mediach❗️ Pierwsze kroki już podjęliśmy i walczymy o więcej 💪
Stworzyliśmy dedykowaną grupę na portalu Facebook poświęconą tematyce nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej z urzędu.

ZESTAWIENIE ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO ORAZ SĄDÓW POWSZECHNYCH

W ramach naszej inicjatywy G(ł)odne Urzędówki, przygotowaliśmy oraz na bieżąco aktualizujemy, w oparciu o napływające do nas od adwokatów informacje, zestawienie orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, uwzględniające postulat zawarty w orzeczeniu TK 66/19 tj. niedopuszczalność zróżnicowania stawek adwokackich z wyboru oraz z urzędu i w innych wypowiedziach orzeczniczych.

Aktualne zestawienie możecie Państwo pobrać ze strony internetowej. Aktualizacja na dzień 26 września 2022 roku (brak dalszej aktualizacji ze względu na powszechność orzecznictwa w przedmiocie stawek „z wyboru)

WZORY WNIOSKÓW

Publikujemy edytowalne wzory wniosków o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, a także wzory zażaleń w postępowaniu cywilnym oraz w postępowaniu karnym, a także wzór skargi konstytucyjnej. Publikujemy także wzór wniosku o uzupełnienie wyroku w postępowaniu karnym oraz wzór wniosku o zmianę prawomocnego postanowienia o kosztach, wobec niekonstytucyjności stawek rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Poniżej wszystkie wzory do pobrania na stronie:

https://www.defensoriuris.pl/aktualnosci/zestawienie-orzecznictwa-oraz-wzory-wnioskow-w-sprawie-stawek-z-urzedu/

Aktualizacja na dzień 5 marca 2024 roku.

WYSTĄPIENIA ORAZ EFEKTY WYSTĄPIEŃ
STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO „DEFENSOR IURIS”

W dniu 13 grudnia 2023 roku (środa)

Sąd Najwyższy Izba Karna (sygn. akt. I KZP 5/23) w składzie 7- sędziów odmówił podjęcia uchwały w sprawie zainicjowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, ze względu na brak substratu pytania prawnego tj. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2022 roku, sygn. akt. SK 78/21. W uzasadnieniu postanowienia Sąd Najwyższy potwierdził tryb art. 626 § 2 KPK jako właściwy do uzupełnienia postanowień kosztowych, po stwierdzeniu niekonstytucyjności podstawy ich zasądzenia. Całość uzasadnienia orzeczenia pod adresem:

https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/i%20kzp%205-23.pdf

W dniu 28 czerwca 2023 roku (środa)

Otrzymaliśmy od Rzecznika Praw Obywatelskich pismo, w którym zostaliśmy poinformowani o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Sądu Najwyższego wniosek o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: „Czy orzeczenie w przedmiocie rozstrzygnięcia o kosztach wydawane w trybie art. 626 § 2 k.p.k. mieści się w pojęciu innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonym w przepisach właściwych dla danego postępowania, o którym mowa w art. 190 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a jeżeli tak, to czy wobec eliminacji z porządku prawnego norm prawnych zawartych w § 17 ust. 1 pkt. 2 oraz § 17 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2019 r. poz. 18, z późn. zm.), obrońcom oraz pełnomocnikom przysługuje uprawnienie do skorzystania ze skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2022 r. o sygn. akt. SK 78/21 poprzez wnioskowanie na podstawie art. 626 § 2 k.p.k. o uzupełnienie (podwyższenie) wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu, świadczoną w postępowaniach zakończonych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego, opartych, w części dotyczącej rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, na niekonstytucyjnej normie prawnej?”.

Sprawa została zarejestrowana w Sądzie Najwyższym pod sygnaturą I KZP 5/23

W dniu 29 maja 2023 roku (poniedziałek)

W dniu 29 maja 2023 roku w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie zamknięte zostały listy adwokatów gotowych świadczyć pomoc prawną z urzędu oraz listy adwokatów nie wyrażających takiej gotowości w sprawach cywilnych i administracyjnych. Oznacza to, że począwszy od dnia 29 maja 2023 roku, udzielanie pomocy prawnej z urzędu, we wszystkich radach adwokackich w Polsce, stało się dobrowolne, także dzięki naszym działaniom (list do Dziekana ORA Kraków z dnia 21 lutego 2023 roku)

W dniu 13 marca 2023 roku (poniedziałek)

Wystąpiliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o skierowanie pytania prawnego do Sądu Najwyższego w zakresie stosowania art. 626 par. 2 kodeksu postępowania karnego. Otrzymaliśmy odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich o zainteresowaniu oraz istotności przedstawionego zagadnienia oraz prośbę o dołączenie wyroków Sądów Powszechnych wskazujących na rozbieżność orzeczniczą w zakresie stosowania art. 626 par. 2 kodeksu postępowania karnego. W dniu 13 grudnia 2023 roku Sąd Najwyższy, w efekcie rozpoznania wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 10 marca 2023 roku (piątek)

Przesłaliśmy drogą e-mailową list otwarty do wszystkich sądów powszechnych w Polsce, w którym zawarliśmy postulaty dotyczące pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów oraz radców prawnych w zakresie poszanowania treści art. 190 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Treść wskazanego listu umieściliśmy także na mediach społecznościowych. Niniejszy list przesłaliśmy także do Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Okręgowych Rad Adwokackich z prośbą o wsparcie interesów majątkowych adwokatów.

W dniu 21 lutego 2023 roku (wtorek)

Wystąpiliśmy do Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej z listem o rozważenie działań prowadzących do dobrowolności w zakresie prowadzenia spraw z urzędu w zakresie spraw cywilnych i administracyjnych. Wskazaliśmy, że ORA Kraków jest obecnie jedyną izbą adwokacką, gdzie nie istnieje możliwość rezygnacji z prowadzenia spraw z urzędu.  W dniu 9 marca 2023 roku Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej wydał zarządzenie dotyczące zasad wyznaczania pełnomocników w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, jak również przeprowadzona jest ankieta wśród adwokatów izby krakowskiej.

W dniu 21 lutego 2023 roku (wtorek)

Wystąpiliśmy o udostępnienie informacji publicznej do Ministerstwa Finansów (wniosek) oraz Ministerstwa Sprawiedliwości (wniosek) w przedmiocie planowanych prac legislacyjnych nad rozporządzeniem w sprawie nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów z urzędu, zgodnie ze wskazaniami Trybunału Konstytucyjnego.

Poniżej publikujemy:

 • odpowiedź Ministra Finansów z dnia 7 marca 2023 roku na wniosek o udzielenie informacji publicznej;
 • odpowiedź Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2023 roku na wniosek o udzielenie informacji publicznej;

W dniu 15 lipca 2022 roku (piątek)

Wystąpiliśmy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do Okręgowych Rad Adwokackich, aby wyjaśnić czy na obszarze danej rady adwokackiej istnieje możliwość złożenia oświadczenia o wykreśleniu z listy osób deklarujących gotowość do świadczenia pomocy prawnej z urzędu. Na dzień publikowania informacji otrzymaliśmy odpowiedzi z 15 okręgowych rad adwokackich spośród 24 okręgowych rad adwokackich w kraju. Jednocześnie na grupie „G(ł)odne Urzędówki” udzieliliście Państwo informacji co do praktyki w dalszych 7 radach adwokackich. Nie otrzymaliśmy informacji co do praktyki postepowania w 3 radach adwokackich – tj. ORA w Opolu, Siedlcach oraz Toruniu.

Według uzyskanych informacji:

 • w sprawach karnych – wszystkie rady adwokackie stwarzają możliwość złożenia oświadczenia o niewyrażeniu gotowości do świadczenia pomocy prawnej z urzędu, co skutkuje wpisanie przez Sąd na „listę B” przydzielania spraw z urzędu, zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 roku;
 • w sprawach cywilnych i administracyjnych – Okręgowa Izba Adwokacka w Krakowie oraz Okręgowa Izba Adwokacka w Katowicach nie stwarza możliwości złożenia oświadczenia o braku gotowości do świadczenia pomocy prawnej z urzędu – we wskazanych radach adwokackich świadczenie pomocy prawnej z urzędu w sprawach cywilnych i administracyjnych jest „przymusowe”

W dniu 8 października 2021 roku (piątek)

Wystąpiliśmy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznego do Sadu Okręgowych oraz Sądów Apelacyjnych, aby wyjaśnić, czy w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych uwzględniane jest stanowisko TK dotyczące niekonstytucyjności różnicowania stawek pełnomocników z urzędu oraz wyboru. Zapytaliśmy także, czy sądy powszechne posiadają wewnętrzne ustalenia, polecenia lub dyspozycje mające na celu uwzględnianie (lub brak uwzględniania) wskazanego stanowiska.
 
Do tej pory otrzymaliśmy 18 odpowiedzi od Sądów Powszechnych w powyższym przedmiocie. Każdy z wymienionych Sądów zaprzeczył, aby w wyżej wymienionych istniały wewnętrzne ustalenia, polecenia lub dyspozycji. Poniżej publikujemy odpowiedzi Sądów Powszechnych, zawierających przydatne informacje dla naszej akcji (za nieprzydatne uznajemy w tym zakresie odpowiedzi z powołaniem się na fakt, iż jest to informacja przetworzona lub gdy Sąd nie dysponuje takimi informacjami)
 • Sąd Apelacyjny w Krakowie (odpowiedź) potwierdził, że w Wydziale II Karnym sędziowie uwzględniają wnioski obrońców z urzędu o przyznanie pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów i radców prawnych, zgodnie z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2020 roku (sygn. akt. SK 66/19). Jak wynika z zestawienia orzecznictwa wnioski takie uwzględniane są również w Wydziale I Cywilnym w/w Sądu.
 • Sąd Okręgowy w Białymstoku (odpowiedź) potwierdził, że istniały przypadki przyznania wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu wg orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego SK 66/19.
 • Sąd Okręgowy w Rzeszowie (odpowiedź) potwierdził, że istniały przypadki przyznania wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu wg orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego SK 66/19.
 • Sąd Okręgowy w Toruniu (odpowiedź) potwierdził, że istniały przypadki przyznania wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu wg orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego SK 66/19;
 • Sąd Okręgowy w Zamościu (odpowiedź) potwierdził, że istniały przypadki przyznania wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu wg orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego SK 66/19;
 
W dniu 4 października 2021 R. (poniedziałek)
Przesłaliśmy drogą e-mailową list otwarty do wszystkich sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych w Polsce, w którym zawarliśmy postulaty dotyczące pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów oraz radców prawnych. Treść wskazanego listu umieściliśmy także na mediach społecznościowych.
 
W dniu 22 września 2021 roku (środa)
Przesłaliśmy list otwarty do przedstawicieli władzy publicznej, organizacji pozarządowych, mediów.
Akcja została również poruszona na naszym koncie w ramach Instagrama.

ARTYKUŁY I FELIETONY CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO „DEFENSOR IURIS”
o tematyce pomocy prawnej udzielonej z urzędu

W dniu 6 sierpnia 2022 roku (sobota)
Na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych (grupa) opublikowany został felieton autorstwa adw. Zbigniewa Bakalarczyka pod tytułem „Obniżenie stawek adwokackich – refleksje o projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 4 sierpnia 2022 r.” przedstawiający odpowiedź autora na projekt nowelizacji rozporządzenia Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu, obniżający stawki wynagrodzeń w sprawach nieletnich do poziomu 60 lub 180 zł za całe postępowanie.
 
W dniu 6 października 2021 roku (środa)
Na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych (grupa) opublikowany został artykuł autorstwa adw. Kamilla Kasprzak pod tytułem „Godnie czy głodnie” przedstawiający obrazowo sytuację majątkową pełnomocnika, pozbawionego od 19 lat waloryzacji świadczenia pomocy prawnej z urzędu.
 
W dniu 27 marca 2021 roku (niedziela)
Na naszej stronie internetowej opublikowany został artykuł autorstwa adw. Filipa Tohl pod tytułem „Pełnomocnik z urzędu – sposoby obrony przed niedoskonałościami systemu” w którym możecie Państwo odnaleźć rozwiązania niektórych problemów pełnomocników w sprawach prowadzonych z urzędu, w oparciu o praktykę oraz orzecznictwo sądowe.
 
W dniu 27 marca 2021 roku (niedziela)
Na naszej stronie internetowej opublikowany został artykuł autorstwa adw. Filipa Tohl pod tytułem „Pełnomocnik z urzędu – problemy praktyczne” w którym autor opisuje praktyczne problemy, jakie stają przed pełnomocnikami z urzędu, a dotyczących kwestii wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu.
 
 

PUBLIKACJE PRASOWE
dot. nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(z komentarzem Stowarzyszenia)

 • W dniu 2 stycznia 2024 roku (wtorek)
  Serwis Gazeta Prawna opublikował artykuł „Rachunek za stan gotowości”, w którym opisano inicjatywę społeczną Mecenasa Roberta Pogorzelskiego o przyznanie wynagrodzenia od sądu powszechnego, za pełnienie przez adwokatów nieodpłatnych dyżurów.
 • W dniu 18 grudnia 2023 roku (poniedziałek)
  Serwis Prawo.pl opublikował artykuł „Kolejny raz szykuje się batalia o „urzędówki” – adwokaci i radcy chcą ich urealnienia”, w którym opisano uwagi organizacji społecznych, w tym Stowarzyszenia, podczas konsultacji projektowanych zapisów nowych rozporządzeń.
 • W dniu 14 grudnia 2023 roku (czwartek)
  Serwis Gazeta Prawna opublikował artykuł „Sąd kwestionuje wyrok TK dotyczący urzędówek. Droga do podwyższenia stawek nadal otwarta”, w którym opisano orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2023 roku (I KZP 5/23) oraz jego skutki dla adwokatów, świadczących pomoc prawną z urzędu.
 • W dniu 3 grudnia 2023 roku (niedziela)
  Serwis Gazeta Prawna opublikował artykuł „Kto finansuje urzędówki”, w którym poruszono problem odpowiedzialności Skarbu Państwa za pomoc prawną z urzędu w sprawach cywilnych oraz konieczności egzekwowania przez adwokatów świadczeń za pomoc prawną z urzędu od strony przeciwnej oraz wątpliwości związanych z usunięciem tego przepisu w projektach nowych rozporządzeń.
 • W dniu 23 października 2023 roku (poniedziałek)
  Serwis Gazeta Prawna opublikował artykuł „Urzędówki w górę, ale wciąż dalekie od oczekiwań prawników „, w którym wskazano na problem związany z brakiem uwzględnienia postulatów środowisk adwokackich oraz radcowskich w zakresie projektowanych przepisów nowych rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
 • W dniu 5 września 2023 roku (wtorek)
  Serwis Gazeta Prawna opublikował artykuł „Wynagrodzenia pełnomocników za urzędówki pójdą w górę”, w którym wskazano na zabezpieczenie środków publicznych na wzrost stawek adwokackich z urzędu.
 • W dniu 29 sierpnia 2023 roku (wtorek)
  Serwis Gazeta Prawna opublikował artykuł „Sądy po stronie adwokatów w sprawie stawek urzędowych”, w którym wskazano na zmianę orzecznictwa sądowego, pod wpływem presji adwokatów oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
 • W dniu 7 czerwca 2023 roku (środa)
  Serwis Prawo.pl opublikował artykuł „Pełnomocnik z urzędu od pierwszej instancji, aż po… kasację”, w którym opisano następstwa zmiany zakresu pełnomocnictwa procesowego dla pełnomocników z urzędu od 1 lipca 2023 roku.
 • W dniu 20 grudnia 2022 roku (wtorek)
  Serwis Gazeta Prawna opublikował artykuł „Pomoc prawna z urzędu. TK: Różnicowanie wynagrodzenia jest niezgodne z konstytucją”, w którym opisano orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 X 2022 roku oraz jego możliwe następstwa.
 • W dniu 20 grudnia 2022 roku (wtorek)
  Serwis Prawo.pl opublikował artykuł „TK: Przepisy dotyczące „urzędówek” za sprawy karne niezgodne z Konstytucją”, w którym opisano orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 X 2022 roku oraz jego możliwe następstwa.
 • W dniu 2 września 2022 roku (piątek)
  Serwis Rzeczypospolita opublikował artykuł „Adwokat może zrezygnować z urzędówek, radca prawny nie”, w którym wskazał na ograniczoną możliwość rezygnacji radców prawnych z pomocy prawnej świadczonej z urzędu.
 • W dniu 5 sierpnia 2022 roku (piątek)
  Serwis Rzeczypospolita opublikował artykuł „Nowe stawki dla prawników. Resort Ziobry przedstawił swoje propozycje”, w którym wskazał na projektowaną nowelizację rozporządzenia w sprawie stawek z urzędu, obniżającą wartość pracy obrońców i pełnomocników w sprawach nieletnich do odpowiednio 60 oraz 180 zł.
 • W dniu 30 czerwca 2022 roku (czwartek)
  Serwis Prawo.pl opublikował artykuł „Stowarzyszenie adwokackie pyta, czy można rezygnować z „urzędówek”, w którym wskazano na problematykę możliwości rezygnacji ze świadczenia pomocy prawnej z urzędu oraz odpowiedzi udzielone przez rady adwokackie, na wniosek Stowarzyszenia.
 • W dniu 28 maja 2022 roku (sobota)
  Serwis Prawo.pl opublikował artykuł „G(ł)odne urzędówki? – RPO też pisze do ministra sprawiedliwości), w którym wskazał na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie dyskryminacji pełnomocników z urzędu, jak również na dotychczasowe działania w ramach inicjatywy „G(ł)odne urzędówki”.
 • W dniu 10 maja 2022 roku (wtorek)
  Serwis Rzeczpospolita.pl opublikował artykuł „Prezes NRA do sędziów: nie stawiajcie adwokatów w niekorzystnym położeniu” w którym wskazał, że Prezes NRA wystosował apel do członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA dot. stawek pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
 • W dniu 7 kwietnia 2022 roku (czwartek)
  Serwis Rzeczpospolita.pl opublikował artykuł „Prezes NRA pisze do premiera. Adwokaci dostają mniej niż 19,7 zł za godzinę” w którym wskazał, że Prezes NRA wystosował do Premiera RP pismo, w którym zwrócił uwagę na niedopuszczalną wysokość stawek pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów z urzędu.
 • W dniu 14 lutego 2022 roku (poniedziałek)
  Serwis Prawo.pl opublikował artykuł „G(ł)odne urzędówki” – NRA apeluje do sędziów o terminowe wypłaty, w którym opisano apel Prezesa NRA skierowany do stowarzyszeń sędziowskich, jak też dotychczasowe działania Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” w ramach inicjatywy G(ł)odne Urzędówki.
 • W dniu 9 lutego 2022 roku (środa)
  Serwis Prawo.pl opublikował artykuł „Widziały gały co brały? Sądy nadal różnie podchodzą do „urzędówek””, w którym poruszono problematykę zróżnicowania orzecznictwa sądów powszechnych w przedmiocie stawek pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
 • W dniu 31 stycznia 2022 roku (poniedziałek)
  Serwis Prawo.pl opublikował artykuł „Adwokaci wypisują się z urzędówek, bo stawki są za niskie”, w którym poruszono problematykę możliwości rezygnacji części adwokatów z świadczenia pomocy prawnej udzielanej z urzędu oraz odmienności praktyki odmowy takiego świadczenia w różnych izbach adwokackich.
 • W dniu 3 grudnia 2021 roku (piątek)
  Serwis Prawo.pl opublikował artykuł „G(ł)odna urzędówka – adwokaci i radcy coraz mocniej walczą o swoje wynagrodzenia” w którym opisano dotychczasowe działania samorządu, jak też Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” w przedmiocie nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
 • W dniu 24 listopada 2021 roku (środa)
  Serwis Legalis.pl opublikował artykuł „Wyższe taksy za urzędówki? MS nie mówi nie” w którym przedstawiono odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na interpelację poselską posła Franciszka Sterczewskiego.
 • W dniu 20 października 2021 roku (poniedziałek)
  Serwis Rzeczpospolita opublikował artykuł „Za urzędówki adwokaci płacą z własnej kieszeni”, w którym wskazano na interpelacje posła Franciszka Sterczewskiego w przedmiocie stawek adwokackich i radcowskich z urzędu.
 • W dniu 14 października 2021 roku (czwartek)
  Serwis Prawo.pl opublikował artykuł „Radcy i adwokaci wspólnie dopominają się uregulowania stawek za pomoc prawną z urzędu”, w którym poruszono działania samorządu, jak też Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” w przedmiocie nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
 • W dniu 25 września 2021 roku (sobota)
  Serwis Prawo.pl opublikował artykuł” Adwokaci apelują o rozwiązanie problemu stawek za pomoc prawną z urzędu”, w którym przytoczono treść listu otwartego oraz innych działań podejmowanych w tym przedmiocie.
 • W dniu 23 września 2021 roku (czwartek)
  Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł „Obywatele mają prawo wymagać od państwa pomocy prawnej z urzędu, ale państwo nie chce przyzwoicie płacić adwokatom” w ramach którego w całości przedstawiony został nasz list otwarty.

WYSTĄPIENIA ORGANOW WŁADZY PUBLICZNEJ
dot. nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Poniżej prezentujemy wystąpienia organów władzy publicznej do Ministra Sprawiedliwości, w związku z obecnym brzmieniem rozporządzeń w sprawie nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokatów z urzędu oraz udzielonej przez radców prawnych z urzędu.
 • wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2022 roku;
 • interpelacja posła Franciszka Sterczewskiego w sprawie stawek z urzędu z dnia 13 października 2021 roku wraz z odpowiedzią Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2021 roku;
 • interpelacja posłów Agnieszki Dziemianowicz Bąk, Krzysztofa Śmiszek oraz Anny Marii Żukowskiej w sprawie stawek z urzędu z dnia 16 sierpnia 2021 roku wraz z odpowiedzą Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2021 roku;
 • interpelacja posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie stawek z urzędu z dnia 26 lutego 2020 roku wraz z odpowiedzią Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2020 roku
 
 
Poniżej będziemy aktualizować informacje w temacie oraz zamieszczać materiały do pobrania.
 

UŻYJ NASZEGO LOGO:

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

2 komentarze

Obniżenie stawek adwokackich - refleksje o projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 4 sierpnia 2022 r. - Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris 6 sierpnia, 2022 - 7:15 am

[…] Problem wynagrodzenia adwokatów za pomoc prawną świadczoną z urzędu jest znany i był wielokrotnie poruszany, w tym w ramach aktywności stowarzyszenia adwokackiego Defensor Iuris – ostatnio w postaci akcji „G(ł)odne urzędówki”. […]

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies