PASZPORT ADWOKACKI: CZECHY

defensoriuris

Adwokaci na świecie – paszport dla adwokata PL | Attorneys-at-law all around the world EN

AUTOR: ADWOKAT BOGUMIŁ SIECZKOWSKI

 

 

Republika Czeska | Česká republika (ČR)

 

1. Obywatelstwo – czy trzeba mieć obywatelstwo Twojego kraju ?

Nie trzeba mieć obywatelstwa czeskiego. W Republice Czeskiej adwokatem jest ten, kto jest wpisany na listę adwokacką, prowadzoną przez Czeską Izbę Adwokacką. Wpis uzyskuje ten, kto wykaże się odpowiednim wykształceniem, jak również doświadczeniem zawodowym (aplikacja) oraz ma czystą kartę karną (niekaralność).

Nationality – do you need to be a citizen of your country as a candidate for attorney-at-law ?

No. In Czech Republic an Attorney at Law is a person who is registered in the list of lawyers maintained by the Czech Bar Association, which registers in principle anyone who has completed the relevant education including experience as a trainee and has clear criminal record.

2. Aplikacja – ile trwa przygotowanie zawodowe po studiach prawniczych ?

Co najmniej trzy lata.

Traineeship – how long does it take to prepare yourself professionally after law school / diploma ?

At least 3 years.

3. Umowa o pracę – czy można wykonywać zawód adwokata jako pracownik ?

Tak, można. To dodatkowa forma praktyki, obok najbardziej rozpowszechnionej formy wykonywania zawodu, jaką jest adwokat w indywidualnej kancelarii adwokackiej lub działający wspólnie z innymi adwokatami – jako wspólnik w spółce cywilnej (lub jako wspólnik / partner w zagranicznej spółce prawniczej).

Employment contract – can you practice law as an employee (within the labor code)?

Yes. In addition to the most common form of advocacy, which is an independent advocate, or together with other advocates as a partner of a company under civil law (or as a partner of a foreign legal company), advocacy can also be performed in an employment relationship, whereby the provisions of the Labour Code apply to such a relationship.

4. Strój urzędowy – symbol zawodu, kolor żabotu / kołnierza / lamówki ?

W kwestii stroju adwokata obowiązuje nakaz ubioru odpowiadającego godności zawodu oraz okolicznościom wykonywanych czynności zawodowych. We wszystkich postępowaniach karnych i w postępowaniach przed niektórymi instancjami (Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny), adwokat występuje w todze z niebieskim żabotem.

Official dress – occupational symbol, color of jabot / collar / trimmings ?

With regard to dress, there is generally an obligation to dress with dignity and appropriately for the circumstances. However, in all criminal proceedings and proceedings before certain instances (Supreme Court, Constitutional Court), the lawyer appears in a gown. The colour of the collar is blue.

 

5. Ubezpieczenie OC – czy jest obowiązkowe ?

Tak, ubezpieczenie zawodowe odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Ubezpieczenie zapewnia izba adwokacka (w zamian za roczną składkę CZK 6.700, około 250 €), do sumy gwarancyjnej ubezpieczenia w wysokości CZK 5.000.000 (około 200.000 €). Niezależnie od tego, adwokat może ubezpieczyć się indywidualnie, co najmniej do wysokości sumy gwarancyjnej (lub wyższej), a następnie przedłożyć dowód ubezpieczenia w swojej izbie adwokackiej.

Third party civil insurance – is it compulsory?

Yes, it is mandatory. It is currently provided by the Bar Association (for a fee of CZK 6.700,-/approx. EUR 250,- per year) up to a basic amount of the insurance benefit of CZK 5 million (approx. EUR 200.000,-). However, an attorney may arrange his/her own insurance at least in this amount (or higher), and submit proof of this to the Bar Association.

6. Samorząd zawodowy – wysokość składki na samorząd ?

Aktualna wysokość składki na rzecz działalności samorządu adwokackiego to CZK 10,600 (ok. 400 €) rocznie.

Professional self-government bodies – amount of a contribution (per month / per year) fee paid for self-government ?

The current contribution to the activities of the Bar Association is CZK 10,600 (approx. 400€) per year.

7. Reklama – czy jest dopuszczalna ?

Około 10 lat temu znacząco poluzowano rygory w rym zakresie, wobec czego reklama jest generalnie dozwolona. Zgodnie z kodeksem etyki adwokackiej, adwokat ma prawo informować opinię publiczną o usługach, które świadczy, pod warunkiem, że informacja ta jest rzeczowa, nie prowadza w błąd, nie narusza nakazu zachowania poufności (tajemnica adwokacka) oraz pozostałych wartości adwokatury. Także reklama osoby adwokata w mediach jest dozwolona (prasa, radio, telewizja, media elektroniczne), jeżeli tylko spełnia powyższe wymogi. Co do zasady zabroniona jest taka forma reklamy, która narusza godność oraz szacunek do zawodu adwokata.

Commercial advertising – is it allowed / acceptable for attorneys-at-law?

Around 10 years ago, conditions relaxed considerably and publicity and advertising were generally allowed. According to the Code of Ethics, a lawyer has the right to inform the public about the services provided, provided that the information is accurate, not misleading and respects the duty of confidentiality and other fundamental values of advocacy. Similarly, personal publicity of an advocate in the media such as the press, radio, television, electronic commercial communication or other media is permitted if it meets this requirement. Generally, any form of publicity that would lower the dignity and respectability of the legal profession is prohibited.

8. Czy są odrębne specjalizacje w ramach zawodu ? Jak się uzyskuje tytuł ze specjalizacji ?

Nie ma oficjalnych specjalizacji dla adwokatów w Czechach. Oczywiście, prawo to bardzo obszerna dziedzina, wobec czego prawnicy niejako naturalnie specjalizują się (nieformalnie) w ramach wykonywanej praktyki w danych obszarach, takich jak na przykład: prawo spółek, nieruchomości, prawo rodzinne, prawo karne, itp.

Are there separate specializations within the profession ? How can I get the official title of a determined specialization ?

There are no official specializations of lawyers in the Czech Republic. However, since the subject matter of law is vast, lawyers naturally specialize informally in the course of their practice in various areas of law – typically corporate law, real estate law, family law, criminal law, etc.

9. Czy jest obowiązek prowadzenia spraw z urzędu ? Czy wynagrodzenie za sprawy z urzędu jest rynkowe (opłacalne) ?

Generalnie, każdy adwokat może się zgłosić do przyjmowania spraw z urzędu. W takich też sprawach adwokat ma prawo do wynagrodzenia, zgodnie ze stawką (taryfą / cennikiem) adwokacką. Ustalenie wysokości stawek adwokackich nie zmieniło się od kilkunastu lat, ale powinno się to zmienić. Jest tak, ponieważ wynagrodzenie według stawek adwokackich z taryfy / cennika jest poniżej średniego wynagrodzenia umownego.

Is there an statutory obligation to take cases ex officio ? Is the attorney’s fee for assigned by ex officio cases profitable (from the market’s point of view)?

Generally, an attorney can get registered for an ex officio case intake. In such a case, the lawyer is entitled to a fee in accordance with the Lawyer’s Tariff. The setting of fees in the Lawyer’s Tariff has not been changed for several years and is expected to be modified. Thus, in many cases, the remuneration under the Lawyer’s Tariff is somewhat behind the average contractual remuneration.

10. Najpopularniejszy adwokat w Twoim Państwie to …

Według mnie najbardziej popularnym adwokatem jest mój kolega adw. Ivo Jahelka – który, stał się sławny dzięki prostym aranżacjom gitarowym piosenek, których humorystyczne teksty są inspirowane sprawami z jego adwokackiej praktyki.

The most popular attorney in your country is …

From my point of view, the most popular attorney is my colleague Ivo Jahelka, who became famous in the 1990s for his melodically simple songs played on the guitar, whose humorous lyrics were inspired by cases from his law practice.

11. Jaki jest stereotyp adwokata w Twoim kraju ?

Adwokaci są postrzegani jako osoby wykształcone, pomagający ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. W opinii publicznej postrzega się ich przez pryzmat spraw ich klientów, zwłaszcza w sprawach medialnych. Wobec tego, niekończącym się zadaniem Adwokatury jest wyjaśnienie opinii publicznej pozycji oraz roli adwokata w demokratycznym państwie prawa.

What is the stereotype of a lawyer in your country?

Lawyers are generally considered to be educated persons who assist people in resolving their matters. However, they are often directly associated by the general public with the fate of some of their clients (media cases). It seems to be the endless task of the Bar to explain to the public the position and role of the lawyer in a legal democratic state.

12. Czy są branżowe dowcipy ?

Oczywiście, że nie ma! A wiesz dlaczego nie ma dowcipów o adwokatach? Ponieważ bez względu na to, jak niewiarygodne rzeczy się dzieją, dla prawnika to może prawda.

Are there any jokes on lawyer’s profession ?

Of course not! And do you know why there are no jokes about lawyers? Because no matter how unbelievable things happen, it’s always true about lawyers.

Wywiadu udzielił:

Mgr. David Junek, advokát

Advokát / Rechtsanwalt / Attorney at Law

ČAK 12221, Cukrovarnická 649/39,162 00 Praha 6 – Střešovice, IČO: 67171419, DIČ: CZ7709201236, Tel.: +420777182829, E-mail: davidjunek@seznam.cz, junek@praguelegal.eu, Internet: www.praguelegal.eu, Skype: ak.junek

 

PRZYGOTOWAŁ: ADWOKAT BOGUMIŁ SIECZKOWSKI

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies