PASZPORT ADWOKACKI: BUŁGARIA

defensoriuris

Adwokaci na świecie – paszport dla adwokata PL | Attorneys-at-law all around the world EN

AUTOR: ADWOKAT BOGUMIŁ SIECZKOWSKI

 

 

BUŁGARIA

1. Obywatelstwo – czy trzeba mieć obywatelstwo Twojego kraju ?

Tak, ale nie tylko obywatel Bułgarii może zostać prawnikiem, dotyczy to również obywateli Unii Europejskiej, obywateli Państw – Strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej

 

Nationality – do you need to be a citizen of your country as a candidate for attorney-at-law ?

Yes, but not only a Bulgarian citizen could become a lawyer, also a citizen of the European Union, a citizen of a State – party to the Agreement on the European Economic Area or a citizen of the Swiss Confederation.

2. Aplikacja – ile trwa przygotowanie zawodowe po studiach prawniczych ?

Aby zostać wpisanym na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Bułgarii, trzeba posiadać tytuł magistra prawa, wymagane jest nadto spełnienie następujących warunków:

  1. wykazanie zdolności podejmowania czynności prawnych (egzamin po studiach prawniczych);
  2. wykazanie co najmniej dwuletniego doświadczenia prawniczego (brak dwuletniego doświadczenia powoduje, że można pracować tylko jako młodszy prawnik);
  3. zdanie egzaminu przeprowadzanego przez bułgarską Naczelną Radę Adwokacką.

 

Traineeship – how long does it take to prepare yourself professionally after law school / diploma ?

In order to be registered as a lawyer in a Bar Association, having a master law degree, the required conditions are:

  1. have acquired legal capacity (an examination after the law school)
  2. have at least two years of legal experience (not having that legal experience of 2 years, the person could work only as a junior lawyer);
  3. have passed the examination organized by the Supreme Bar Council

 

3. Umowa o pracę – czy można wykonywać zawód adwokata jako pracownik ?

Na listę adwokatów w Bułgarii nie może być wpisana osoba o statusie pracownika, chyba że prowadzi działalność naukową w zakresie nauk prawnych w szkole wyższej lub organizacji naukowej.

Employment contract – can you practice law as an employee (within the labor code)?

A person who is employee may not be registered as a lawyer unless he or she holds an academic position in legal sciences at university or scientific organization.

 

4. Strój urzędowy – symbol zawodu, kolor żabotu / kołnierza / lamówki ?

Czarna toga, biały żabot.

 

Official dress – occupational symbol, color of jabot / collar / trimmings ?

A black toga, a white jabot.

 

5. Ubezpieczenie OC – czy jest obowiązkowe ?

Tak, każdy adwokat winien być ubezpieczony na wypadek szkód, które mogą powstać w wyniku zawinionego niewykonania obowiązków zawodowych. Naczelna Rada Adwokacka określa minimalny zakres obowiązkowego ubezpieczenia.

 

Third party civil insurance – is it compulsory?

Yes, every lawyer shall be insured for the damages that may occur as a result of his culpable failure to perform his duties. The Supreme Bar Council determines the minimum compulsory insurance cover .

 

6. Samorząd zawodowy – wysokość składki na samorząd ?

Adwokaci w Bułgarii uiszczają co miesiąc opłatę na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Okręgowej Rady Adwokackiej. Składka na radę okręgową jest zróżnicowana, zależy od decyzji organów danej izby adwokackiej. Ja, jako adwokat zarejestrowany w Izbie Adwokackiej w Dobrichu, płacę miesięcznie 35 BGN, czyli około 18 EUR. Z tego co wiem, wysokość składki jest podobna do opłat obowiązujących w innych okręgowych izbach adwokackich. Różnica jest niewielka.

Professional self-government bodies – amount of a contribution (per month / per year) fee paid for self-government ?

The lawyers in Bulgaria have to pay a fee per month to the Supreme Bar Council and to the District Bar Association. The second one is different and depends on the decisions of the bodies of that particular Bar association. Me, as a lawyer , registered in Bar Association – Dobrich – the total monthly fee is 35 BGN , approx. 18 EUR. As far as I know this is the approximate amount of the fee, paid in the other District Bar Associations. The difference is small.

 

7. Reklama – czy jest dopuszczalna ?

Reklama nie jest dozwolona.

 

Commercial advertising – is it allowed / acceptable for attorneys-at-law?

It is not allowed.

 

8. Czy są odrębne specjalizacje w ramach zawodu ? Jak się uzyskuje tytuł ze specjalizacji ?

Adwokaci w Bułgarii mają prawo do wskazania, w jakiej dziedzinie prawa praktykują. Jednakże nie używa się określonego tytułu.

 

Are there separate specializations within the profession ? How can I get the official title of a determined specialization ?

The lawyers in Bulgaria have the right to specify in which area of law he/she practices. There isn`t a specific title.

9. Czy jest obowiązek prowadzenia spraw z urzędu ? Czy wynagrodzenie za sprawy z urzędu jest rynkowe (opłacalne) ?

Wyłącznie prawnik, który jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Pomocy Prawnej, jest zobowiązany do świadczenia pomocy prawnej z urzędu, zgodnie z ustawą o pomocy prawnej. Wynagrodzenie prawnika jest ustawowo ustalone, w zależności od rodzaju sprawy.

 

Is there an statutory obligation to take cases ex officio ? Is the attorney’s fee for assigned by ex officio cases profitable (from the market’s point of view)?

Only a lawyer who is registered in the National Register of Legal Aid is obliged to provide legal aid and it has to be provided in accordance with the Legal Aid Act. The lawyer`s remunerations are legally determined depending on the cases.

 

10. Najpopularniejszy adwokat w Twoim Państwie to …

Prawnicy praktykujący w obszarze prawa karnego.

 

The most popular attorney in your country is …

The lawyers working in the area of the criminal law.

11. Czy są branżowe dowcipy ?

Wiele dowcipów, najbardziej popularne to te, które dotyczą ciągnących się procesów sądowych…

 

Are there any jokes on lawyer’s profession ?

A lot. The most popular are connected with a longstanding process of the court cases…

 

Odpowiedzi udzieliła: адвокат | adwokat Pavlina Simeonova,

izba adwokacka Dobrich. Bułgaria:

https://www1.do.pdefense.org/

PRZYGOTOWAŁ: ADWOKAT BOGUMIŁ SIECZKOWSKI

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies