Opinia Stowarzyszenia Defensor Iuris do ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk senacki nr 430)

defensoriuris

W związku z uchwaloną przez Sejm RP ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r.– Kodeks cywilny (druk senacki nr 430, druki sejmowe nr 1125, 1218 i 1218-A) i jutrzejszym rozpatrzeniem jej przez Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP (zobacz: klik), poniżej przedstawiamy opinię naszego Stowarzyszenia, zredagowaną przez adwokat Angelinę Misiak.

 

POBIERZ .pdf: Opinia – druk 430

 

 


Opinia Stowarzyszenia Defensor Iuris

do ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk senacki nr 430)

 

W związku z przekazaniem w dniu 28 czerwca 2021r. do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris przedstawia następujące stanowisko w zakresie przyjętej przez Sejm ustawy.

 

I. Treść proponowanych zmian

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 24 czerwca 2021r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, proponuje się w ustawie – Kodeks cywilny dodanie po art. 4461, art. 4462  w brzmieniu:

W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Artykuł 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2021r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny przewiduje, iż

Do zdarzeń, których skutkiem jest niemożność nawiązania lub kontynowania więzi rodzinnej przez najbliższych członków rodziny z poszkodowanym z powodu wyrządzenia u niego ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 4462 ustawy zmienianej w art. 1.

Artykuł 3 zaś stanowi, że ustawa ta wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

 

II. Ocena proponowanych zmian

W ocenie opiniującego, uchwalona przez Sejm RP zmiana w ustawie Kodeks cywilny jest wynikiem podjęcia przez skład siedmiu sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w dniu 22 października 2019r. kontrowersyjnej (i sprzecznej z ugruntowanym orzecznictwem Izby Cywilnej SN) uchwały w sprawie I NSNZP 2/19, zgodnie z którą

Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

Oznaczało to nic innego, jak kategoryczne stwierdzenie, że więzi rodzinne, nie należą do katalogu dóbr osobistych i jako takie wyłączone są spod regulacji art. 448 k.c. W konsekwencji najbliżsi takiej osoby są pozbawieni możliwości uzyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albowiem art. 446 § 4 k.c. przewiduje zadośćuczynienie dla osób najbliższych wyłącznie w przypadku śmierci bliskiego na skutek czynu niedozwolonego, nie zaś popadnięcia najbliższego w stan wegetatywny.

Wprowadzenie zmiany ustawy Kodeks cywilny, poprzez dodanie proponowanego art. 4462 rozstrzygnie stan niepewności prawnej wynikający z rozbieżności stanowisk Izby Cywilnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Tym samym spowoduje, iż wyżej wspomniane niekorzystne rozstrzygniecie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie pozbawi pokrzywdzonych najbliższych członków rodziny osób, które na skutek czynu niedozwolonego znajdują się w stanie wegetatywnym, prawa do zadośćuczynienia.

Ustanowienie prawidłowej podstawy normatywnej do uzyskania zadośćuczynienia było konieczne. Zauważyć bowiem należy, że pozbawienie członków najbliższej rodziny zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnych w przypadku ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, jest niezwykle dla nich krzywdzące. Proponowany przepis swym zakresem będzie obejmował sytuacje, w których poszkodowany żyje, ale nie ma z nim żadnego kontaktu lub kontakt ten jest mocno ograniczony, a leczenie nie rokuje znaczącej poprawy. Takie osoby nie mówią, nie chodzą i są całkowicie uzależnione nie tylko od aparatury medycznej, ale przede wszystkim od innych osób – najczęściej właśnie najbliższych. Zdaniem opiniującego, nie ma racjonalnych podstaw do rozróżnienia między zerwaniem więzi rodzinnej wskutek śmierci a niemożnością nawiązania lub rozwinięcia tej więzi pomiędzy bliskimi z powodu ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia jednego z nich. Nie można tracić z pola widzenia faktu, że przy osobach bardzo ciężko chorych cierpienie ich bliskich może być nie mniejsze niż w przypadku ich śmierci.

Pozytywnie należy zaopiniować także rozwiązanie, zgodnie z którym do zdarzeń powstałych przed wejściem w życie ustawy, również będzie miał zastosowanie przepis art. 4462 k.c. Za takim rozwiązaniem przemawiać powinien fakt, iż wyeliminuje ono sytuację, w której pokrzywdzony zostanie pozbawiony możliwości uzyskania zadośćuczynienia z uwagi na treść wyżej wskazanej uchwały z dnia I NSNZP 2/19 z dnia 22 października 2019r.

 

AUTOR OPINII

CZŁONEK ZWYCZAJNY

STOWARZYSZENIA DWOKACKIEGO „DEFENSOR IURIS”

ADWOKAT ANGELINA MISIAK

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies