MÓJ RODZIC – ADWOKAT regulamin konkursu

Karolina Gnysińska

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Mój rodzic – adwokat ”

Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
pt. „Mój rodzic – adwokat” zwanym dalej „Konkursem”.

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris, zwane dalej „Organizatorem”.

II. CEL KONKURSU

1. Kształtowanie wyobraźni dzieci oraz rozwój umiejętności plastycznych.

2. Odkrywanie młodych talentów.

3. Promocja działań na rzecz Adwokatury i zawodu adwokata.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs trwa od dnia 18 maja 2022 roku do dnia 1 czerwca 2022 roku.

2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 10 lat.

3. Tematem przewodnim prac plastycznych jest zagadnienie „Mój rodzic – adwokat”.

4. Technika i format prac plastycznych jest dowolny, lecz prace nie mogą przekraczać formatu A4. Praca nie może być „przestrzenna” i musi nadawać się do przesłania jej skanem.

5. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

6. Praca plastyczna musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika.

7. W trzeciej edycji konkursu nie mogą brać udziału laureaci (zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca) pierwszej i drugiej edycji konkursu plastycznego „Mój rodzic – adwokat”.

8. Do wiadomości e-mail, w której zostanie nadesłana praca plastyczna, należy załączyć (w formie skanu) podpisaną ZGODĘ rodzica/opiekuna na prezentowanie i rozpowszechnianie prac plastycznych dzieci oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) w obrębie organizowanego Konkursu plastycznego „Mój rodzic – adwokat” (załącznik nr 1 do Regulaminu), podpisane OŚWIADCZENIE rodzica/opiekuna o zapoznaniu się klauzulą informacyjną (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz podpisane OŚWIADCZENIE o udzieleniu przez rodzica/opiekuna nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z pracy konkursowej przez czas nieoznaczony (załącznik nr 3 do Regulaminu). Załączniki_do_Regulaminu_Konkursu_plastycznego_2022

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Pracę plastyczną należy przesłać do dnia 25 maja 2022 roku do godziny 20:00 (liczy się data wpłynięcia pracy na podany adres email Organizatora) w formie skanu (format jpg, max. 20 mb, rozdzielczość min. 300 DPI) na adres e-mail organizatora: szkolenia@defensoriuris.pl . W temacie wiadomości e-mail wpisać należy : „konkurs plastyczny” z podaniem imienia i nazwiska autora pracy plastycznej, natomiast w treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna, adres mailowy rodzica/opiekuna. Praca plastyczna winna stanowić załącznik do wiadomości e-mail.

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch etapach. W pierwszym etapie prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu. Jury wyłoni spośród nadesłanych zgłoszeń sześć prac, a następnie rozpocznie się drugi etap oceny. Wyłonione przez Jury prace zostaną udostępnione na stronie internetowej (fanpage) Organizatora w dniu 26 maja 2022 roku i poddane głosowaniu przez publiczność tj. użytkowników portalu społecznościowego Facebook. Głosowanie na fanpage Organizatora będzie trwać od dnia 26 maja 2022 roku do dnia 1 czerwca 2022 roku, godzina 12:00. Miejsca od I do III uzależnione będą od ilości oddanych przez publiczność głosów („like”). Zwycięży praca posiadająca największą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów, Organizator przeprowadzi dogrywkę. Dogrywka polegać będzie na przedłużeniu o 2 dni terminu na głosowanie przez publiczność na prace plastyczne, które otrzymały taką samą ilość głosów.

2. Jury weźmie pod uwagę: jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność.

3. Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie, nie będą podlegały ocenie przez Jury.

4. Niedołączenie do pracy kompletu podpisanych załączników uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

5. Dla laureatów miejsc I-III przewidziane są nagrody.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 1 czerwca 2021 roku po godzinie 12:00. Dane laureatów i ich prace zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora, oraz na jego fanpage w portalu społecznościowym Facebook .

2. Laureaci o zajętym miejscu zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną, a nagrody zostaną wysłane pod wskazany adres.

V. PRAWA AUTORSKIE

1. Na konkurs mogą być przesłane jedynie prace samodzielnie wykonane przez uczestnika konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich, jak również za naruszenie dóbr osobistych innych osób.

2. Do pracy należy załączyć oświadczenie o udzieleniu przez rodzica nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z pracy konkursowej przez czas nieoznaczony (załącznik nr 3 do Regulaminu).

3. Zgłaszając się do uczestnictwa w konkursie, Uczestnik oświadcza i tym samym potwierdza, że zgłoszona przez niego praca plastyczna jest jego autorstwa, oraz że przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe i osobiste.

VI. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie trwania konkursu.

2. Interpretacja i wykładnia niniejszego regulaminu stanowi wyłączną gestię Organizatora.

Załączniki_do_Regulaminu_Konkursu_plastycznego_2022

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies