GŁODNE URZĘDÓWKI: Obowiązkowe czy dobrowolne ? Odpowiedzi z Okręgowych Rad Adwokackich

defensoriuris


Dnia 27 czerwca 2022 r. Prezes naszego Stowarzyszenia adwokat Kinga Dagmara Siadlak zwróciła się z zapytaniem o możliwość zrezygnowania z „urzędówek” do wszystkich Okręgowych Rad Adwokackich w Polsce. Ostatnio z analogicznym pytaniem wystąpiliśmy w lutym 2020 r., więc czas sprawdzić, czy coś się w tej sprawie zmieniło. Poniżej zamieszczamy zarówno treść zapytania, jak i odpowiedzi, które do chwili obecnej zostały nadesłane przez ponad połowę Rad (dla ułatwienia, pogrubiono kluczowe informacje).

Szanowni Państwo,
działając w imieniu Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”, zwracam się z zapytaniem, czy w Państwa Izbie istnieje możliwość złożenia przez adwokata:
• oświadczenia o wykreśleniu z listy pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych oraz administracyjnych,
• oświadczenia o wykreśleniu z listy obrońców i pełnomocników z urzędu w sprawach karnych.
Dodatkowo, zwracam się z prośbą o wskazanie, czy w Państwa Izbie obowiązuje lista adwokatów, którzy są chętni do prowadzenia spraw z urzędu poza kolejnością (takie rozwiązanie funkcjonuje u radców prawnych, np. w OIRP Szczecin https://oirp.szczecin.pl/dla-radcow/sprawy-z-urzedu/).
Z poważaniem
adwokat Kinga Dagmara Siadlak
Prezes Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”
LISTA IZB ADWOKACKICH W POLSCE – sprawdź, czy Twoja Rada udzieliła już odpowiedzi:
 1. W BIAŁYMSTOKU ✔
 2. W BIELSKU-BIAŁEJ ❌
 3. W BYDGOSZCZY ❌
 4. W CZĘSTOCHOWIE
 5. W GDAŃSKU ❌
 6. W KATOWICACH ❌
 7. W KIELCACH
 8. W KOSZALINIE
 9. W KRAKOWIE ✔
 10. W LUBLINIE ❌
 11. W ŁODZI ✔ 
 12. W OLSZTYNIE ❌
 13. W OPOLU ❌
 14. W PŁOCKU ✔ 
 15. W POZNANIU✔ 
 16. W RADOMIU ✔
 17. W RZESZOWIE ✔
 18. W SIEDLCACH ❌
 19. W SZCZECINIE ✔
 20. W TORUNIU ❌
 21. W WAŁBRZYCHU ✔
 22. W WARSZAWIE ✔
 23. WE WROCŁAWIU ❌
 24. W ZIELONEJ GÓRZE ✔ 

 

BIAŁYSTOK

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 27 czerwca 2022 r., Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku informuje, że w Izbie Adwokackiej w Białymstoku istnieje możliwość złożenia przez adwokata oświadczenia wyrażającego wolę wykreślenia z listy pełnomocników wyznaczanych do udzielania pomocy prawnej z urzędu w sprawach cywilnych oraz administracyjnych, a także z listy pełnomocników wyznaczanych do udzielania pomocy prawnej z urzędu w sprawach karnych. Adwokaci mają możliwość także zadeklarowania gotowości lub braku gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu. W Izbie Adwokackiej w Białymstoku nie jest prowadzona lista adwokatów, którzy są chętni do prowadzenia spraw z urzędu poza kolejnością.
Z wyrazami szacunku,
adw. Łukasz Iwaniuk
Sekretarz
Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku

 

CZĘSTOCHOWA

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa  zapytania Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie informuje:

– adwokat ma możliwość złożenia oświadczenia o wykreśleniu go z listy pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych oraz administracyjnych;

– adwokat ma możliwość złożenia oświadczenia o wykreśleniu go z listy obrońców i pełnomocników z urzędu w sprawach karnych ( informacja wówczas jest przesyłana do właściwych Sądów );

Ponadto uprzejmie informujemy, iż w  naszej Izbie Częstochowsko – Piotrkowskiej nie jest prowadzona lista adwokatów chętnych do prowadzenia spraw z urzędu poza kolejnością.

Na Zarządzenie Dziekana ORA

z poważaniem
Bożena Młyńczak 

 

Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej
w Częstochowie

 

KIELCE

Szanowna Pani

adwokat Kinga Dagmara Siadlak
Prezes Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris

W odpowiedzi na poniższego maila Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach uprzejmie informuje, że w Świętokrzyskiej Izbie Adwokackiej w Kielcach istnieje możliwość złożenia przez adwokata;

 • oświadczenia o wykreśleniu z listy pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych oraz administracyjnych,
 • zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2022 roku (Dz.U.2020.1681) w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu każdy adwokat składa deklarację o umieszczenie go w wybranym wykazie adwokatów deklarujących, bądź nie deklarujących udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu, przedkładanych dalej Prezesowi Sądu Okręgowego w Kielcach.

Jednocześnie informujemy, że nie prowadzimy listy adwokatów, którzy są zainteresowani wyznaczaniem ich do prowadzenia spraw z urzędu poza kolejnością.

Zgodnie z  Uchwałą nr 1/15/IV/2021 Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach z dnia 15.04.2021 r. wyznaczenie pełnomocnika z urzędu następuje z zachowaniem kolejności alfabetycznej według aktualnej listy adwokatów, przy zachowaniu właściwości sądu ze względu na siedzibę kancelarii i z uwzględnieniem każdej kategorii spraw.

Przy wyznaczaniu pełnomocnika z urzędu pomija się adwokatów, którzy złożyli wymienione wyżej oświadczenie lub stosowną deklarację.

Z wyrazami szacunku

Adw. Jerzy Zięba

Dziekan ORA w Kielcach

 

KOSZALIN

Szanowna Pani

adw. Kinga Dagmara Siadlak
Prezes Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie uprzejmie informuje, że w naszej Izbie adwokat może złożyć ankietę dotyczącą spraw z urzędu (załącznik). Ankieta ta może być zmieniona w dowolnym momencie. Jednocześnie informujemy, że nie funkcjonuje w Izbie lista chętnych do prowadzenia spraw z urzędu poza kolejnością.

Z poważaniem

Na zarządzenie Z-cy Sekretarza adw. Bartłomieja Bubacza

Karolina Kowalska

Biuro ORA w Koszalinie

 

Załącznik: ANKIETA

KRAKÓW

Szanowni Państwo,

W Krakowskiej Izbie Adwokackiej w przypadku spraw z urzędu:

– karnych – istnieją listy A i B; na liście A znajdują się adwokaci deklarujący gotowość obrony z urzędu, wpis oraz wykreślenie z listy są dobrowolne i nieograniczone; rzadko zdarza się by sądy wyznaczały jako obrońców adwokatów z listy B – czyli tych, którzy nie chcą świadczyć obron z urzędu;

– cywilnych i administracyjnych – nie ma możliwości wykreślenia z listy pełnomocników, sprawy z urzędu przydzielane są alfabetycznie, chyba że strona prosi o wskazanego pełnomocnika, a ta/ten wyrazi zgodę na wyznaczenie poza kolejnością.

Inne listy, w szczególności chętnych do prowadzenia spraw z urzędu poza kolejnością – nie funkcjonują.

 

 Z poważaniem,

Marcin Kosiorkiewicz

Sekretarz ORA

ŁÓDŹ

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na poniższego maila informuję, że adwokaci – członkowie Izby Łódzkiej mają możliwość składania oświadczeń o wykreśleniu z listy pełnomocników/ obrońców w sprawach cywilnych (w tym administracyjnych)  i karnych. W Izbie Łódzkiej nie jest prowadzona lista adwokatów, którzy są chętni do prowadzenia spraw z urzędu poza kolejnością.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Kujawska

Dyrektor Biura ORA w Łodzi

PŁOCK

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na poniższy e-mail Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku uprzejmie informuje, iż:

1.      Istnieje możliwość złożenia przez adwokata oświadczenia o wykreśleniu z listy pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych oraz administracyjnych i jest stosowana w praktyce,

2.      Istnieje możliwość złożenia przez adwokata oświadczenia o wykreśleniu z listy obrońców i pełnomocników z urzędu w sprawach karnych, co w praktyce powoduje przeniesienie adwokata z listy A tj. listy adwokatów uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym i deklarujących gotowość do udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu na listę B tj. listę pozostałych adwokatów uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym.

Jednocześnie informuję, iż w naszej Izbie nie funkcjonuje dodatkowa lista adwokatów, którzy są chętni do prowadzenia spraw poza kolejnością.

Z poważaniem

Adw. Joanna Kaczorowska

Dziekan ORA w Płocku

POZNAŃ

Dzień dobry,
W odpowiedzi na poniższe pytania uprzejmie informuję:
1. adwokat ma możliwość rezygnacji z gotowości świadczenia pomocy prawnej z urzędu poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji;
2. adwokat ma możliwość złożenia deklaracji „adwokata przypisanego na listę A i listę B” zgodnie z ustawą;
3. ORA nie prowadzi listy adwokatów, którzy są chętni do prowadzenia spraw z

urzędu poza kolejności
Z upoważnienia Dziekana ORA
Katarzyna Łukasik
Biuro ORA

RADOM

Szanowna Pani Prezes,

Odpowiadając na Pani pismo z dn. 27 czerwca 2022 uprzejmie informuję, że w Izbie Adwokackiej w Radomiu istnieje możliwość złożenia przez adwokata oświadczenia o wykreśleniu go z listy pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych oraz administracyjnych jak również oświadczenia o wykreśleniu z listy obrońców i pełnomocników w sprawach karnych. Dodatkowo informuję, że w naszej izbie nie jest prowadzona lista adwokatów którzy są chętni do prowadzenia spraw z urzędu poza kolejnością.

z poważaniem,
Dziekan ORA w Radomiu
adw. Marek Jagielski

RZESZÓW

Dzień dobry,
W odpowiedzi na poniższe pytania uprzejmie informuję:
1. adwokat ma możliwość rezygnacji z gotowości świadczenia pomocy prawnej z urzędu poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji;
2. adwokat ma możliwość złożenia deklaracji „adwokata przypisanego na listę A i listę B” zgodnie z ustawą;
3. ORA nie prowadzi listy adwokatów, którzy są chętni do prowadzenia spraw z

urzędu poza kolejności
Z upoważnienia Dziekana ORA
Katarzyna Łukasik
Biuro ORA

SZCZECIN

Szczecin, dn. 30 czerwca 2022 r.

 Szanowna Pani

Adw. Dagmara Siadlak
P r e z e s
Stowarzyszenia Adwokackiego  „Defensor Iuris”

W odpowiedzi na Pani maila z 27 czerwca 2022 roku uprzejmie informuję, że w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie;

– jest możliwość złożenia oświadczenia przez adwokata o wykreśleniu z listy pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych i administracyjnych,

– adwokaci mogą składać oświadczenia o wykreśleniu z listy obrońców z urzędu (tzw. część listy A”) i wówczas wpisywani są na  część listy B. Listy A i B z wykazem adwokatów (o których mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu) przesyłane są do właściwych sądów,

– nie prowadzimy listy adwokatów, chętnych do prowadzenia spraw z urzędu poza kolejnością.

Z poważaniem

adw. Piotr Dobrołowicz
Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Szczecinie

WAŁBRZYCH

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na poniższe zapytanie uprzejmie informuję, że adwokaci tut. Izby Adwokackiej mają możliwość składania oświadczeń o wykreśleniu z listy pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych oraz administracyjnych, a także oświadczeń o wykreśleniu z listy obrońców i pełnomocników z urzędu w sprawach karnych. Równocześnie informuję, że ORA nie prowadzi listy adwokatów deklarujących pomoc prawną z urzędu poza kolejnością.

Z poważaniem

Marcelina Nowicka

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA

 

WARSZAWA 

SOU.601.107.2022.og

Szanowna Pani Prezes,

w nawiązaniu do e-maila z dnia 27 czerwca 2022 r. Referat Spraw z Urzędu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie uprzejmie informuje, co następuje:

Ad. 1.

Czy w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie istnieje możliwość złożenia przez adwokata oświadczenia o wykreśleniu z listy pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych oraz administracyjnych?

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 25 listopada 2015 r. w przedmiocie prowadzenia spraw z urzędu (pkt 12 poz. 1) – https://www.ora-warszawa.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/uchwala-ORA-z-25-11-2015-w-przedmiocie-prowadzenia-spraw-z-urzedu-pkt-12-poz-1.pdf – zobowiązuje do przeprowadzenia raz do roku ankiety dot. deklaracji gotowości prowadzenia spraw z urzędu, w celu sporządzenia list adwokatów wyrażających gotowość pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu oraz obrońcy z urzędu. Ankieta dostępna jest jedynie dla adwokatów posiadających status „wykonujący zawód”. Ankieta przeprowadzana jest co roku. Złożenie deklaracji traktowane jest jako wiążące do czasu przeprowadzenia następnej ankiety.

Członkowie Izby Adwokackiej w Warszawie, którzy zadeklarowali w ankiecie gotowość przyjmowania spraw z urzędu, mogą składać wnioski o zwolnienie z przydzielania spraw cywilnych i administracyjnych z urzędu. Każdy z wniosków jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzję podejmuje Szef Referatu Spraw z Urzędu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – Zastępca Sekretarza, po dogłębnym rozważeniu wszystkich istotnych okoliczności.

Ad. 2.

 Czy w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie istnieje możliwość złożenia przez adwokata oświadczenia o wykreśleniu z listy obrońców i pełnomocników z urzędu w sprawach karnych?

Odpowiedź jak wyżej dotyczy także list obrońców z urzędu.

Listy obrońców z urzędu sporządzane przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz.U z 2020 r. poz. 1681).

Ad. 3.

Czy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie obowiązuje lista adwokatów, którzy są chętni do prowadzenia spraw z urzędu poza kolejnością?

Nie ma takiej regulacji.

Z poważaniem

z up. adw. Jakuba Jacyny – Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Krystyna Plaskota

Starszy specjalista

ZIELONA GÓRA

Szanowna Pani

adw. Kinga Dagmara Siadlak
Prezes Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”,

uprzejmie informuję, że w Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze istnieje możliwość złożenia przez adwokata oświadczenia o wykreśleniu z listy pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych oraz administracyjnych, w każdym terminie.

Deklaracje dotyczące spraw karnych składane są raz w roku, w październiku, i po przesłaniu list do prezesów sądów nie ma możliwości wykreślenia się z takiej listy.

Nasza ORA nie prowadzi list  adwokatów wyznaczanych poza kolejnością. Poza kolejnością są wyznaczani konkretni adwokaci, na wniosek strony i za zgodą adwokata.

Z wyrazami szacunku

Patrycja Pal

biuro ORA w Zielonej Górze

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies