EGZEKUCJA KOMORNIKA: wniosek egzekucyjny

defensoriuris

Każde postępowanie wymaga inicjatywy – tak wszczynane z urzędu, jak i na wniosek. W postępowaniu egzekucyjnym taki impuls stanowi wniosek egzekucyjny.  Choć jego znaczenie dla dochodzenia należności nie jest kontestowane, to jego treść stanowi nierzadko newralgiczny element całego postępowania. Pojawiające się błędy mogą spowolnić egzekucję, a w konsekwencji uniemożliwić zaspokojenie roszczenia. Stąd też wniosek, który został prawidłowo sformułowany, może przesądzić o skuteczności postępowania poprzez m. in. zaoszczędzenie kilkunastu (często najistotniejszych dla całości postępowania) dni.

FORMA WNIOSKU

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wniosek egzekucyjnym może być złożony na:

    • sporządzonym przez stronę dokumencie;
    • wypełnionym urzędowym formularzu stworzonym przez Ministerstwo [będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika (Dz.U.2018.2307) – więcej: http://www.defensoriuris.pl/blog-strefa/postepowanie-egzekucyjne-po-nowemu-okiem-asesora-komorniczego/);
    • za pomocą sytemu teleinformatycznego;
    • ustnie do protokołu.

WYMOGI FORMALNE

Niezależnie od tego, jaką formę przyjmiemy, wniosek egzekucyjny musi spełnić kilka podstawowych wymogów formalnych:

I. wskazanie stron postępowania (wierzyciela i dłużnika) oraz ich ewentualnych przedstawicieli ustawowych (szczególnie przy alimentach) lub pełnomocników,

  • dla osoby fizycznej należy podać jej imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL,
  • dla osoby prawnej należy podać jej pełną nazwę, siedzibę, NIP,

❗ ważne: w celu przyspieszenia sprawy warto, aby wierzyciel wskazał we wniosku swój adres e-mail lub numer kontaktowy, aby skrócić do niezbędnego minimum formalny etap postępowania (np. przesłanie drogą mailową wezwania o zaliczkę jako informacja o wysokości należności, która powinna zostać pokryta, będzie przekazana szybciej aniżeli drogą tradycyjną),

II. załączenie stosownych dokumentów

tj.: oryginału tytułu wykonawczego, pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej [np. w przypadku, gdy wierzyciel jest reprezentowany przez fachowego pełnomocnika (przy czym, zgodnie z ustawą, w sytuacji składania wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego takiego umocowania nie trzeba załączać)],
dokumentu potwierdzającego podstawy do występowania w imieniu strony [np.  gdy wierzyciel jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub wspólnotą mieszkaniową],

❗ ważne: by przyspieszyć postępowanie egzekucyjne przeciwko podmiotom niebędącym ani osobą fizyczną, ani osobą prawną, należy wskazać kto działa w imieniu danego podmiotu [np. imię i nazwisko członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej] – pozwoli to na skuteczne doręczenie przesyłki dłużnikowi, bez konieczności wzywania o uzupełnienie braków formalnych,

💡 warto pamiętać, że wnosząc o egzekucję kosztów z tytułu zastępstwa prawnego, przyznanych w postępowaniu sądowym, wierzyciel musi dysponować tytułem wykonawczym (który trzeba załączyć do wniosku) również co do tego rozstrzygnięcia; wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste, w szczególności, gdy sprawa była rozpoznawana przez sąd II instancji, a postanowienie co do kosztów za postępowanie odwoławcze nie zdążyło się jeszcze uprawomocnić,

III. wskazanie świadczenia, które ma zostać wyegzekwowane

trzeba dokładnie wskazać: kwotę, która ma zostać wyegzekwowana, czy domagamy się egzekwowania odsetek, a jeżeli tak to od kiedy, od jakich kwot oraz jakiego rodzaju mają być to odsetki,

❗ ważne: należy pamiętać, iż w przypadku, gdy wierzyciel wnosi o egzekwowanie tylko części roszczenia i nie wskaże, iż pozostała część została już spłacona, to po wyegzekwowaniu wnioskowanej części, komornik fakt ten odnotuje na tytule wykonawczym i zwróci wierzycielowi (co rodzi zagrożenie dla dłużnika wszczęcia egzekucji przez wierzyciela co do pozostałej, niewnioskowanej, części zobowiązania); jeżeli zaś wierzyciel wskazałby, że część została spłacona przez dłużnika i dlatego domaga się jedynie spłaty części, to wówczas tytuł wykonawczy pozostałby po spłacie zaległej części u komornika sądowego (jest to tzw. „tytuł pusty”, który nie nadaje się już do egzekucji),

IV. oświadczenie, czy w ramach prowadzonego postępowania ma być prowadzona egzekucja z nieruchomości

o ile bowiem co do pozostałych sposobów egzekucji komornik jest zobligowany do ich użycia w ramach prowadzonego postępowania, to w odniesieniu do nieruchomości ustawodawca wskazuje, iż wymagany jest konkretny wniosek w tym zakresie,

V. wykazanie, iż uprawnienie do egzekwowania z załączonego tytułu wykonawczego zostało przeniesione na obecnego wierzyciela

dotyczy to tylko sytuacji, w których doszło do przejścia uprawnień już po powstaniu tytułu wykonawczego (analogiczna sytuacja występuje obecnie przy przejściu uprawnień w trakcie trwania postępowania)

❗ ważne: w takim wypadku należy wykazać i udowodnić we wniosku egzekucyjnym tę okoliczność za pomocą dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym, ponieważ brak takiego udowodnienia będzie skutkować odmową wszczęcia postępowania i zwrotem wniosku wraz z tytułem bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia braków formalnych, a w dalszej konsekwencji nie spowoduje przerwania biegu przedawnienia,

VI. w przypadku gdy roszczenie miałoby na zasadach ogólnych ulec już przedawnieniu, we wniosku należy udowodnić, iż termin przedawnienia został przerwany

zgodnie z art. 797 § 11 K.p.c., organ egzekucyjny jest obecnie zobowiązany do tego, żeby zbadać załączony tytuł wykonawczy pod kątem możliwości zaistnienia przedawnienia dochodzonego roszczenia, stąd też, w przypadku braku odniesienia się przez wierzyciela co do tej kwestii, komornik stosownie do treści art. 804 § 2 K.p.c. odmówi wszczęcia postępowania; w konsekwencji wiąże się to ze zwrotem wniosku egzekucyjnego i tytułu wykonawczego

💡 warto pamiętać, że obecnie zgodnie z art. 125 K.c.:

Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

DODATKOWE ELEMENTY

O znaczeniu wniosku egzekucyjnego mogli przekonać się również Czytelnicy serii wpisów „Okiem asesora komorniczego”. Wśród dodatkowych elementów tego pisma wymienione zostały m. in: dane dotyczące rachunku bankowego dłużnika, informacje odnoszące się do jego kontrahentów. Wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem odsyłam do artykułu: „Jak przyspieszyć egzekucję?”


KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SŁUPSKU MARCIN JAN MANIA

został powołany na stanowisko w 2019 r.

Przed objęciem własnej kancelarii komorniczej, był zatrudniony w kancelarii komornika sądowego przez prawie 7 lat, najpierw na stanowisku aplikanta komorniczego, a następnie asesora komorniczego.

Ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim (prawo). Aplikację komorniczą odbył w ramach Komorniczej Izby w Szczecinie.

Egzamin zawodowy zdał z wyróżnieniem, uzyskując drugi wynik w Izbie Komorniczej w Gdańsku.

więcej: www.slupskikomornik.pl

Na łamach strony internetowej Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”, opublikowane zostały teksty jego autorstwa w ramach cyklu „Okiem asesora sądowego”, w tym:

 

  

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

1 komentarz

Nowy cykl w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem "Defensor Iuris" - Komornik Słupsk Marcin Jan Mania 4 stycznia, 2020 - 6:32 pm

[…] Jeszcze jako asesor komorniczy miałem przyjemność publikowania na łamach strony Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” serii wpisów przybliżających tematykę szeroko pojętego postępowania egzekucyjnego. Mimo ogromu pracy, jaki wiąże się z otwarciem nowej kancelarii, nie zamierzam poprzestać na dotychczasowym dorobku i tym samym zapraszam Państwa do lektury mojego najnowszego wpisu dotyczącego wniosku egzekucyjnego (link).   […]

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies